Všeobecné dodací a platební podminky firmy RA-CO GmbH

1. Všeobecné
Následující obchodní podmínky jsou brány p?i objednávce zákazníkem jako p?ijaté. Jsou platné pro probíhající jakožto i p?íští obchodní styl, nezávisle na formu zadání zakázky. Všechny ostatní domluvy musí mít písemný charakter. Totéž platí i pro ústn? projednané dodatky a dopln?ní. Texty a obrázky v katalogu, a nabídky na digitálních mediích jsou pouze ilustrativní. Zm?ny jakožto chyby v tisku jsou vyhrazeny.

2. Nabídka a uzav?ení smlouvy
Naše nabídka je nezávislá. Ojednávka se stáva platnou až v p?ípad?, že byla z naší strany písemn? potvrzena. Zákazník je vázán objednávkou 14 dní. Dodání probehne, když Vaše objednávka bude rovn?ž b?hem 14 dn? písemn? potvrzena. Ojednané a zboží a p?i díl?í dodávce ješt? nedodané zboží- bude- v p?ípad? že si nep?ejete jinak-pro Vás rezervováno a bez dovozného dodáno.

3. Dodací doba
Doba dodání je bezávazná a v zásad? možná i dodávka po ?ástech. Jsme povini expedovat Vámi objednané zboží pouze v p?ípad?, když p?i obstarání tohoto zboží nevzniknou žádné problémy s našimi subdodavateli. V p?ípad?, že tyto problémy vzniknou a my je doložíme, je možné, že naše povinnost dodat zboží bude p?erušena. Nároky na náhradu škody kupujícího jsou vylou?eny.

4. Zaslání
Odeslání probíhá ve všech p?ípadech na náklady a vlastní nebezpe?í p?íjemce. Toto platí i pro zásilky prosté dovozného a pro Fob-dodávky. Zvýšené náklady, které vznikly p?i expresním p?íplatku nese v plné výši objednavatel. pro zásilku do zahrani?í platí odd?lená ujednání. KAždý p?íjem zboží musí být doru?itelem potvrzen. Všechna vyditelná poškození musí být vždy a okamžit? poznamenána do spedi?ních list?. Reklamace špatného po?tu zboží, ktery vznikl poškozením p?i spedici není možné uplt?ovat u naší strany, ale musí být vymáhány u spediterské firmy.

5. Ceny a platební podmínky
Všechny uvedené ceny jsou z?stávající a nezávislé ?isté ceny v Euro, které platí od skladu v Erfurtu a nezahrnují balné. Platna da? z p?idané hodnoty bude vyzna?ena na faktu?e. Zvýšení ceny m?že vzniknout i bez p?edchozího oznámení a je nutné jej akceptovat. Je nám dovoleno opravovat chyby, které vznilky spatným spo?ítáním položek. Kassaskonto m?že být uznáno pouze v p?ípad?, když byly všechny p?edchozí platební povinnosti spln?ny. P?i platebním zprodlení bude zásadn? vystavena upomínka, která podléhá zpoplatn?ni a v ní bude vyzna?ena dodate?ná doba uhrady v délce 10 dní. Po p?ekro?ení téhle lh?ty bude stanovena výše odškodného a úrok? z prodléní. Sou?asn? bude podána soudní žaloba.

6. Výhrada majetku
Veškeré zboíí, které je od nás vyexpedováno, z?stává v našem vlastnictví až do doby, než budou všechny naše smluvní požadavky v??i odb?rateli uspokojeny. Vlastnictví z?stává rovn?ž na naší spole?nosti, když bude zboží prodáno dále nebo zpracováno. V p?ípad? dalšího prodeje zboží, které je z naší strany dodáno, které je nezm?n?né nebo prodané dále, musí kupující až do úplného umo?ení našich požadavk? ru?it všemi vedlejšími právy. Kupující se zavazuje, že v p?ípad? platební neschopnosti z jeho strany p?edá jména jeho od?ratel?, kterym naše zboží expedoval. Toto odstoupení bude náší stranou osvojeno.

7. Vrácení zboží ru?ení za závady
Všechny výtky za závady a kvalitu zboží musí být nejpozd?ji do 8 dn? po obdržení zboží písemn? oznámeny a musí obsahovat i ?íslo faktury. Vzhledem ke skute?nosti, že nejsme výrobci, m?žeme požadavky kupujícího u jednotlivých výrobc? pouze zastupovat a zprost?edkovávat. Zásadn? platí, že všechny reklamací vzniklé náklady nese zákazník. Toto se týká zejména náklad? za rozebrání a náklad? za balné. Nároky na uhradu vzniklé škody jsou vylou?eny. V p?ípad? opravn?né reklamace záleží na naší stran?, zda rozhodne o expedici nahradního zboží anebo dobropis v hodnot? zboží. Vrácení nepoužitého zboží musí být písemn? odsouhlaseno. pro tento p?ípad si ponecháváme právo zapo?íst polpatek za zpracování, který bude ?init minimáln? 10 procent ceny zboží. Zboží, které je vyrobeno podle vlastního p?ání je vylou?eno z možnosti navrácení.

8. Místo pln?ní a soudní p?íslušnost
Místo pln?ní a soudní p?íslušnost je pro všechny vmluvní povinnosti a ze smluvních závazk? vzniklých nárok? Erfurt a s tímto n?mecké soudní právo, které platí pro všechny p?ípadné soudní spory.

9. Záv?re?ná ustanovení
V p?ípad?, že nekterý z bod? ustanovení ztratí svou platnost, neomezuje tato ztráta platnosti nikterak ostatní body. Tímto ztrácejí všechny p?edchozí všeobecné dodací a obchodní podminky svojí platnost a ú?innost.

Erfurt, 01.01.2019